Abpusēji izdevīga B2B sadarbība. Modelis Brīvība. Jūs veidojat sava uzņēmuma tēlu, vārdu un attieksmi pret klientiem. Jums top sava, vietējā būvuzņēmēja politika. Mēs koncentrējamies uz produkta attīstību, t.i. nišas biznesa saturu. Klientu sapņu un vēlmju krustugunīs, mēs uzlabojam guļbūves kvalitātes, eksperimentējam, paplašinam piedāvājuma spektru, programmējam un optimizējam.

 

09.01.2019. SIA “EKO NAMS” ir noslēdzis līgumu № 4.1.1.0/18/A/009 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par atbalsta saņemšanu Projekta “Efektīva energoresursu izmantošana un enerģijas patēriņa samazināšana SIA “Eko Nams” ražotnē.” īstenošanai, ko līdzfinansē Kohēzijas fonds 4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 2. kārta. Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu, pāreju uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu SIA “Eko Nams” ražošanas ēkā un ražošanas procesā, kas atrodas Celtniecības ielā 26, Līvānos, Līvānu novadā. Projekta Nr.: 4.1.1.0/18/A/009 Pojekta nosaukums: Efektīva energoresursu izmantošana un enerģijas patēriņa samazināšana SIA “Eko Nams” ražotnē. Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu, pāreju uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu SIA “Eko Nams” ražošanas ēkā un ražošanas procesā, kas atrodas Celtniecības ielā 26, Līvānos, Līvānu novadā. Īstenojot Projekta aktivitātes, tiks sasniegti šādi Projekta rezultāti: Kopējās enerģijas ietaupījums 1428,189 MW/gadā, kas ir 25,10%; No atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda 0,250 MW; Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums 319,419 tonnas CO2 gadā.

09.04.2019. SIA “EKO NAMS” veiksmīgi turpina projekta īstenošanu, ir noslēgti līgumi ar piegādātājiem un būvdarbu veicējiem. Pabeigta iekārtu tehnoloģiskā projektēšana. 09.07.2019. SIA “EKO NAMS” ražošanas ēkas norobežojošajās konstrukcijās norisinās rekonstrukcijas darbi, ir veikta ražotnes vārtu nomaiņa. Aktīvi turpinās darbi pārējo projekta aktivitāšu ieviešanā. 09.10.2019. Veiksmīgi turpinās projekta īstenošana. Pārskata periodā ir veikta kurināmā padeves līnijas un šķeldas kurināmā katla iekārtas piegāde. Aktīvi norisinās energoefektivitāti paaugstinošie darbi ražošanas ēkas norobežojošās konstrukcijās. 09.01.2020. Sekmīgi turpinās projekta īstenošanas darbi. Pārskata periodā ir pabeigta ražošanas ēkas jumta logu nomaiņa. Drīzumā plānota elektrības ģenerātoru piegāde ražotnē. 09.04.2020. Pateicoties siltajiem laika apstākļiem, turpinās rekonstrukcijas darbi ēkas norobežojošās konstrukcijās un drīzumā plānots pabeigt ražotnes ēkas fasādes logu nomaiņu. Elektrības ģenerātori, kas ir pēdējā nepieciešamā komponente no koģenerācijas mini TEC iekārtām, ir saražota un izsūtīta no ASV rūpnīcas. 09.07.2020. SIA “Eko Nams” ražotnē turpinās projekta īstenošanas darbi. Septembrī plānots pabeigt energoefektivitātes uzlabošanas darbus ēkas norobežojošās konstrukcijās. 09.10.2020. Pārskata periodā SIA “Eko Nams” ražotnē ir pabeigti visi rekonstrukcijas darbi ēkas norobežojošajās konstrukcijās – nomainīti ēkas fasādes logi, jumta logi un vārti. 09.01.2021. Veiksmīgi turpinās projekta īstenošana. Drīzumā plānots uzsākt iekārtu montāžas un savietošanas procesu. 09.04.2021. SIA “Eko Nams” turpina projekta īstenošanu. 09.07.2021. Ražotnē veiksmīgi norit katla iekārtas, kurināmā padeves līnijas un elektroenerģijas ģenerātoru motnāžas un savietošanas process, lai nodrošinātu Mini koģenerācijas TEC darbības uzsākšanu. 09.10.2021. Projekta īstenošanas darbi tuvojas noslēgumam – iekārtu savietošanas no montāžas process tiks pabeigts pēdējā projekta īstenošanas ceturksnī. 30.12.2021. Projekta īstenošana ir veiksmīgi noslēgusies. Ir uzstādītas plānotās iekārtas un veikti ieguldījumi logu un vārtu nomaiņai.


23.12.2019. SIA “EKO NAMS” ir noslēdzis līgumu № 3.1.1.5/19/A/035 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par atbalsta saņemšanu Projekta “SIA “Eko Nams” ražošanas ēkas izveide Latgales reģionā, Līvānos” īstenošanai, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds SAM 3.1.1.5. “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2. kārta” ietvaros. Projekta mērķis ir jaunas rūpnieciskās ražošanas ēkas izveide Līvānos, lai veicinātu SIA “Eko Nams” esošās saimnieciskās darbības paplašināšanu, ieviešot ražošanā būtiski uzlabotus esošos produktus.

23.03.2020. SIA “Eko Nams” ir veiksmīgi uzsācis projekta īstenošanu. Būvprojekta izstrāde tuvojas noslēguma fāzei un paredzams, ka būvvaldes saskaņojums tiks saņemts 2020.gada aprīlī. Tad tiks organizēta iepirkuma procedūra, lai noteiktu būvdarbu veicēju. 23.06.2020. SIA “Eko Nams” turpina aktīvu darbu pie projekta īstenošanas. Pretēji sākotnēji plānotajam ir iekavējusies būvprojekta ekspertīze. Paredzams, ka ražošanas ēkas būvprojekts tiks saskaņots nākošajā ceturksnī. 29.09.2020. SIA “Eko Nams” būvprojekts “Rūpnieciskā ražošanas ēka, Celtniecības iela 26, Līvāni, Līvānu novads” ir iesniegts būvvaldē saskaņošanai, ir saņemts ekspertīzes atzinums. Nākošajā pārskata periodā paredzēts izsludināt iepirkuma procedūru un noteikt būvdarbu veicēju. 29.12.2020. SIA “Eko Nams” veiksmīgi turpina projekta īstenošanu. Pārskata periodā ir veikta iepirkuma procedūra, kuras rezultātā ir saņemti piecu pretendentu piedāvājumi, tie ir izvērtēti un drīzumā paredzēts pieņemt lēmumu par uzvarētāju un slēgt līgumu par būvdarbu veikšanu. 29.03.2021. SIA “Eko Nams” ir noslēdzis līgumu ar būvdarbu veicēju SIA “Aimasa”. Būvatļaujā ir saņemta būvvldes atzīme par būvdarbu nosacījumu izpildi un ir uzsākti būvdarbi objektā. 29.06.2021. Ražotnē veiksmīgi norisinās būvdarbi – ir veikta pamatu izbūve, uzsākti darbi norobežojošās konstrukcijās, izbūvēti ārējie siltuma tīkli. 29.09.2021. Pārskata periodā norisinās darbi pie metāla konstrukciju un jumta konstrukciju izbūves. 29.12.2021. Aktīvi turpinās darbi būvobjektā. No 15.12.2022. ir ziemas tehnoloģiskais būvdarbu pārtraukums, jo klimatiskie apstākļi nav bijuši piemēroti būvdarbu veikšanai. 29.03.2022. Ir atsākušies darbi objektā, beidzies ziemas tehnoloģiskais būvdarbu pārtraukums. 29.06.2022. Projekta īstenošana ir veiksmīgi noslēgusies. Ražošanas ēka ir pieņemta ekspluatācijā, ir uzstādītas plānotās iekārtas un radītas jaunās darba vietas.

 

 

Piedāvājam augstas kvalitātes guļbūvju karkasus no priedes masīvkoka, aizstājot novecojušus darba paņēmienus ar progresīvu CNC ražošanu, novēršot ar guļbūvju komplikācijām un kaprīzēm saistītās problēmas. Ir izveidots brīnišķīgs, inovatīvs produkts un tas pieejams arī Jūsu uzņēmumam. Bizness ir veiksmīgs, kad esat pārliecināti par produkta kvalitāti, un droši, ka arī Jūsu klienti būs apmierināti. Vienkāršs sadarbības modelis:

  • Mēs atbildam par Jūsu pasūtījuma vissvarīgāko un grūtāko sastāvdaļu – guļbūves karkasu, nodrošinam tā meistarīgu izgatavošanu noteiktajos termiņos.
  • Jūs turpiniet nodrošināt un uzlabot pārējās Jūsu klientu servisa pozīcijas: projektēšana, celtniecība, montāža, sagāde, iekārtojums, dizains, u.c.
  • Kopā mēs stiprinām kvalitatīvu guļbūvju labo slavu, izdevīgas karkasa cenas apstākļos.

 

 

 

1

         PASŪTĪJUMU REZERVĒŠANA UN IZPILDE

Pasūtījumu datu apstrāde pagaidām ir pilnībā manuāla, līdz mēs izstrādāsim Klientu Portālu ar automātisku pasūtījumu izpildes kontroli.

Vispirms Jums jāaizpilda Rezervācijas Pieteikuma Veidlapa:

XLS     PDF

Lūdzam to izdrukāt, ieskenēt un nosūtīt uz e-pastu: ekonams@ekonams.lv

2

Eko Nams SIA (EN) 3 darba dienu laikā uz Jūsu e-pastu nosūtīs Piegādes Piedāvājumu ar vienu vai vairāku termiņu izvēlēm. Par cik projekts uz doto brīdi vēl nav izstrādāts, EN vai Pasūtītāja aptuvenais aprēķins kalpos par pamatu pagaidu cenai. Šis aprēķins ievērtēs arī piegādes adresi un komplektāciju.

3

Pasūtītājs izdrukā Piegādes Piedāvājumu, atzīmē apmierinošās izvēles, parakstās, datē un nosūta atpakaļ EN 3 rezervētu darba dienu laikā. Pēc šīm dienām EN ir tiesības piedāvāt ražošanas laiku citiem, un pirms tā notiek, EN nosūtīs Paziņojumu par Atcelšanu, lai Pasūtītājs var sākt rezervēšanas procesu no sākuma.

4

Ja Pasūtītājs atsūta savu izvēli, EN izrakstīs un atsūtīs Pasūtījumu un līgumu, kā arī attiecīgās Proformas jeb avansa rēķinus. Lai arī termiņš, kurā jānoformē Pasūtījums nav strikti noteikts, taču EN vairs nav tiesību atteikties no rezervētā pasūtījuma. Tātad Pasūtītājam tas jāparaksta, jāieskenē un jānosūta atpakaļ 3 darba dienu laikā. Pasūtītājs, parakstot pasūtījumu, piekrīt EN iekšējiem noteikumiem:

5

Ja avanss nav sasniedzis EN kontu plānotajā termiņā, kavējuma 3 darba dienas beigās EN nosūtīs Pasūtītājam Paziņojumu, atgādinot par kavējumu un tā iespējamām sekām. Ja avanss arī turpmāko 3 darba dienu laikā netiek pārskaitīts, EN izrakstīs Paziņojumu par Atcelšanu, un Pasūtītājam viss būs jāsāk no sākuma. Ja kāds no maksājumiem par esošajām piegādēm netiek veikts, EN to var sasaistīt ar nākamo pasūtījumu avansa maksājumiem, koriģējot termiņus vai pat atceļot to ražošanu.

6

Ja līdz noteiktā termiņa beigām nav saņemti rasējumi un/vai netiek veikti savlaicīgi rasējumu labojumi un saskaņošana, kā arī, ja tiek kavēta otra avansa maksājuma daļa, EN drīkst brīvi, pēc saviem iesaktiem, mainīt piegādes termiņu. Svarīgi! Tehniskā projekta saskaņošanas, ar Pasūtītāju, procesa beigās tiks precizēts baļķu apjoms un EN attiecīgi izrakstīs Grozījumus kā pielikumu pie Pasūtījuma.

7

Kad pasūtījums ir saražots, neatkarīgi no ēkas pamatu vai citas gatavības, EN mērķis ir veikt piegādi iepriekš nolīgtajā termiņā. Ja piegāde tomēr nav iespējama, Pasūtītājam ir rakstiski jāatsakās pieņemt kravu, piekrītot guļbūves uzglabāšanas izmaksām: pirmās 7 dienas bez maksas, pēc tam 90 EUR dienā. Ja EN aizkavējas ar piegādes termiņu, EN par to savlaicīgi, nedēļu iepriekš, rakstiski brīdinās Pasūtītāju, pārceļot piegādes termiņu un nodrošinot piegādi iespējami tuvākajā laikā.

8

Apmaksas kārtība: 20+20% avansa maksājums; 50% maksājums pirms piegādes; 10% trīs dienu laikā pēc piegādes. Uzticamiem sadarbības partneriem piedāvājam veikt 50% pēcapmaksu 3 dienu laikā pēc piegādes. Ja Pasūtītājs vēlas saņemt Bankas garantiju par priekšapmaksu, tad garantijas noformēšanas izmaksas tiks pieskaitītas pie Pasūtījuma kopsummas. Bankas garantijas būs bez maksas vienīgi gadījumā, ja Pasūtītājs solidāri nodrošina bankas garantiju par atlikušo maksājuma daļu. EN patur tiesības regulāri mainīt un koriģēt cenas, mainīt maksājumu kārtību un pielāgot citus nosacījumus, savlaicīgi par to informējot sadarbības partnerus.

9

Pasūtītājs var saņemt aptuvenas projektu Kalkulācijas no ražotāja, bet tikai 5 kalkulācijas būs bez maksas, tādejādi palīdzot Jums iepazīties ar aprēķinu niansēm un specifiku. Cenas: 25 EUR par vidēja izmēra mājas kalkulāciju; 15 EUR par mazu mājiņu; 7 EUR par piebūvēm. Pasūtītāja darba atvieglošanai, EN piedāvā aprēķinu palīgprogrammu, t.i. moduli ar instrukcijām. Skatīt Kalkulators sadaļā Projekti.

10

Vēlaties iekļūt ražošanas plānā, ārpus rindas? Nepieciešama steidzama Pasūtījuma izpilde? Tas nenozīmē tikai atlīdzību par virsstundām un darbalaika kompensācijas nedēļas nogalēs vai brīvdienās. Tomēr iespējams, ka EN izvērtēs šādu iespēju, kā arī noteiks papildu piemaksas apmēru.

11

Ja Jums rodas jautājumi par sadarbības principiem, nosacījumiem vai produkta niansēm, noteikti vaicājiet.

Apraksts → PDF

Darbības shēmas

VIENKĀRŠA

PAPLAŠINĀTA

Sadarbības partneri

Aicinam arī Jūsu uzņēmumu kļūt par mūsu sadarbības partneri. Varēsiet brīvi un radoši izpausties, būsiet avangardā. Cieņpilni, ar guļbūvju konceptu, kurš nevienam neliek vilties. Tās ir senas tradīcijas jaunā kvalitātē, lieliska ideja, skaists un mūsdienīgs rezultāts. Klasika. Produkts, kurš veido pozitīvu atkarību. Produkts, kurš būvprojektu piepilda ar jēgu un saturu. Pamats dabīgai un estētiskai dzīvesvidei, stabils pamats biznesam un mūsu kopdarbam.

Vēlies ar mums sadarboties?